Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 đã quy định rõ các nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, có 06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Nguyên tắc 1: Việc hỗ...

Kế hoạch thực hiện đề án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 245-TB/TU ngày 30/8/2017 thông qua Đề án tổ chức lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; Ngày 14/9/2017 UBND tỉnh ban hành Đề...

12 doanh nghiệp nhà nước của tỉnh xếp loại A năm 2016

Từ việc phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 của 15 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Bắc giang là chủ sở hữu thì năm 2016 tỉnh có 12 doanh nghiệp xếp loại A, 3 doanh nghiệp xếp loại B. 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xếp loại A...

Danh mục doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 Mục đích của việc ban hành Danh mục này nhằm đẩy nhanh tiến độ bán vốn Nhà nước...

Danh sách 406 doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020". Theo đó, sẽ có 406 doanh nghiệp (DN) thực hiện thoái vốn. Cụ thể, có 135 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn năm 2017. Trong đó, Bộ...

Loại bỏ ngay các thủ tục làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp

Tại Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ đã thống nhất chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu giảm phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Nguồn: internet...

Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và...

Công bố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của 04 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Mai Sơn để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định xác định giá trị DN của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Ngạn để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về Quyết định xác định giá trị DN Công tyTNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế để chuyển thành Công ty TNHH...

Những nội dung cần lưu ý về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh...

Nguyên tắc tính lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành ngày 01/9/2016.Theo đó, lương của người quản lý được xác định theo nguyên...

Trang

Đăng kí nhận