Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số...

Một số điểm mới trong Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Nghị định 126/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Nghị định này thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày...

Nghị quyết hướng dẫn xử lý vướng mắc trong cổ phần hóa DNNN

Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017 và chờ...

06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 đã quy định rõ các nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, có 06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Nguyên tắc 1: Việc hỗ...

Kế hoạch thực hiện đề án tổ chức lại các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi của tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 245-TB/TU ngày 30/8/2017 thông qua Đề án tổ chức lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; Ngày 14/9/2017 UBND tỉnh ban hành Đề...

12 doanh nghiệp nhà nước của tỉnh xếp loại A năm 2016

Từ việc phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2016 của 15 doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Bắc giang là chủ sở hữu thì năm 2016 tỉnh có 12 doanh nghiệp xếp loại A, 3 doanh nghiệp xếp loại B. 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được xếp loại A...

Danh mục doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 Mục đích của việc ban hành Danh mục này nhằm đẩy nhanh tiến độ bán vốn Nhà nước...

Danh sách 406 doanh nghiệp thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020". Theo đó, sẽ có 406 doanh nghiệp (DN) thực hiện thoái vốn. Cụ thể, có 135 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn năm 2017. Trong đó, Bộ...

Loại bỏ ngay các thủ tục làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp

Tại Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ đã thống nhất chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu giảm phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Nguồn: internet...

Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và...

Trang

Đăng kí nhận