Thanh Tra

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao...

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khỏi trùng lặp, thống nhất trong việc xử lý; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; giúp cho việc theo dõi, tham mưu, báo cáo...

Ngày 19/4/2018 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 12/KH-STC về việc Thực hiện kết luận của Thường trực tỉnh ủy Bắc Giang tại Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh tại  Thông báo số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy. Sở Tài chính...

Thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang V/v: tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018 của...

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018 tải về

Bắc Giang tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 20/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND-TCD  về việc tăng cường trách nhiệm công tác tiếp công dân, giaie quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các...

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp Công dân, Sở Tài chính xây dựng báo cáo số 242/BC-STC ngày 15/9/2017 tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân. Sở Tài chính luôn xác...

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; Quyết định số 359/QĐ-STC ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh...

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Từ Minh Hải Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan...

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. Theo đó các cơ...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra