Thanh Tra

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. Theo đó các cơ...

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 12915/BTC-TTr ngày 15/9/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017; Công văn số 359/TTr-VP ngày 10/11/2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng kế...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017 tải về

Một số kết quả công tác thanh tra kinh tế xã hội của Sở Tài chính Bắc Giang giai đoạn từ 2011 – 2015

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra giai đoạn 2011 – 2015 của Sở Tài chính cơ bản đã hoàn thành Kế hoạch đề ra, các cuộc thanh tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và kết thúc đúng kế hoạch; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ...

Sở Tài chính công bố quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa

Ngày 18/7/2016, tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa , đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch...

Ký Thông tư liên tịch hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Ngày 25/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Đây là giải pháp quyết liệt để các cơ quan...

Ký Thông tư liên tịch hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Ngày 25/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Đây là giải pháp quyết liệt để các cơ quan...

Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra

Theo đó, Sổ nhật ký đoàn thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định cấp cho Đoàn thanh tra khi có quyết định thanh tra. Trường hợp Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ký quyết định thành lập thì Sổ nhật ký đoàn thanh tra...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016 tải về

Kế hoạch thanh tra năm 2016

Căn cứ Công văn số 12921/BTC-TTr ngày 17/9/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 và Công văn số 329/TTr-VP ngày 26/11/2015 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016....

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra