Thông tư số 27/2018/BGDĐT hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với giáo viên

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ  quản lý giáo dục, ngày 25/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 mục 1 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, các trường trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu có mã số ngạch là 150) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07)

Nhà giáo thuộc đối tượng đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/NĐ-CP vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Nhà giáo thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập , trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT tải về.

(Bích Ngọc)