Thủ tục hành chính

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả...

Quy trình Văn phòng Sở

1. Quản lý công tác văn thư: tải về2. Đánh giá cán bộ, công chức: tải về3. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức: tải về4. Tiếp nhận và trả kết quả: tải về  biểu mẫu tải về

Quy trình Phòng Ngân sách

Quy trình xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: tải vềBiểu mẫu: tải về 

Quy trình phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Quy trình thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước: tải về

Quy trình Thanh tra Tài chính

1.Quy trình Giải quyết khiếu nại: tải vềBiểu mẫu giải quyết khiếu nại tải về2. Quy trình Chính sách pháp luật: tải vềBiểu mẫu quy trình chính sách pháp luật tải về3. Quy trình giải quyết tố cáo tải vềBiểu mẫu quy trình giải quyết tố cáo tải về

Quy trình phòng Tài chính doanh nghiệp

Quy trình cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí: tải về

Quy trình phòng Tin học và Thống kê

 Quy trình khắc phục sự cố máy tính và thiết bị tin học khác: tải về Mẫu biểu 01: tải về Mẫu biểu 02: tải về

Phòng Đầu tư

Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành: tải về

Quy trình phòng Giá

Quy trình thẩm định hồ sơ phương án giá tài sản, hàng hóa dịch vụ: tải vềBiểu mẫu của quy trình:+ Biểu mẫu 01: tải về+ Biểu mẫu 02: tải về+ Biểu mẫu 03: tải về

Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ký quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bắc Giang. Theo đó, có sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục (...

Đăng kí nhận Thủ tục hành chính