Tin học văn phòng

Phòng Tin học và Thống kê

Chức năng nhiệm vụ 1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); Tổ chức xây dựng đề án, dự án, kế hoạch, chương trình dài hạn và hằng năm về triển khai ứng dụng CNTT. 2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng...

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Chức năng nhiệm vụ 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh và Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp: a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính...

Phòng Quản lý Giá và Công sản

Chức năng nhiệm vụ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở: 1. Về quản lý giá và thẩm định giá: a) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều...

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Chức năng nhiệm vụ 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo trình UBND tỉnh một số chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm...

Phòng Tài chính Đầu tư

Chức năng nhiệm vụ 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở: a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính đầu tư; hướng dẫn các đơn vị, cơ quan...

Phòng Quản lý Ngân sách

Chức năng nhiệm vụ 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở để trình UBND tỉnh: a) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế...

Văn Phòng Sở

Chức năng nhiệm vụ 1. Chủ trì phối hợp các phòng thuộc Sở tham mưu lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp: a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch cải cách hành chính, nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở hằng năm; b) Tổng hợp xây dựng...

Hướng Dẫn Đổi Số Thành Chữ Trong Excel

Tải về hướng dẫn(Lê Bá Xuyên)

Một số phép tính đơn giản trong Word 2003

1. Phép cộng trong word 2003         Muốn tính tổng theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc ta chỉ cần thực hiện các bước sau:  nháy trỏ vào ô tính tổng, sau đó vào Table ----> chọn Formula -----> hiện...

Khắc phục một số lỗi trong sử dụng Word

1. Cách thay đổi trang văn bản(dọc, ngang) trong Word :          Tài liệu có nhiều trang đang là trang dọc, nếu muốn trang 3 là trang nằm  ngang thì  di chuyển trỏ đến cuối trang 2, vào Insert...

Trang

Đăng kí nhận Tin  học văn phòng