Tổ chức hoạt động “tháng dân vận” năm 2018

Thực hiện nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay”.

Ngày 12/9/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/BDVTU về tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tâng lớp nhân dân về dân vận và công tác dân vận trong tình hình mới; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đề nghị trưởng các phòng, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên nội dung Kế hoạch số 62-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy./.

(KH số 62-KH/BDVTU - Tải về)

(Phan Xuân Văn)