Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
1827/STC-VP Công văn 17/10/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
1754/STC-ĐT Công văn 08/10/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018
1682/STC-QLGCS Công văn 25/09/2018 Về việc đôn đốc đề xuất diện tích chuyên dùng
1681/STC-VP Công văn 25/09/2018 Về việc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá nhà nước
1591/STC-QLNS Công văn 14/09/2018 Về việc báo cáo bổ sung biểu mẫu nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018
1571/STC-QLNS Công văn 12/09/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021
1550/STC-ĐT Công văn 10/09/2018 Về việc khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư