Triển khai thi hành Luật Quốc phòng

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3339/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương, 11 điều so với Luật Quốc phòng 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đây là Luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại. Luật Quốc phòng năm 2018 có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hình thái chiến tranh tương lai có nhiều thay đổi, phát triển mới.

Sở Tài chính Bắc Giang đề nghị cấp ủy, chi bộ, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên Luật Quốc phòng năm 2018.

(Luật Quốc phòng năm 2018 tải về)

(Phan Xuân Văn)