Tuyên truyền phổ biến PL

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 29/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 08/12/2017 Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó quy định:  -...

Một số quy định về việc khoán kinh phí sử dụng nhà công vụ, xe ô tô, máy móc thiết bị

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Theo đó:          - Đối với việc khoán kinh...

Giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Theo Thông tư số 23/2017/TT- BTTTT, mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương (gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bao gồm: - Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1. - Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa...

Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

Ngày 08/12/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng. Theo đó, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách...

Một số nội dung mới về tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/01/2018 một số chế độ liên quan đến tiền lương, Bảo hiểm xã hội có sự thay đổi như sau: 1.Tăng mức lương tối thiểu vùng - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.750.000 đồng/tháng). - Vùng II: 3....

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ- CP về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, diện tích tối đa cho 1 chỗ ngồi làm việc của các chức danh thuộc 4 cấp như sau...

Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX

Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX. Thông tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX);...

Từ năm 2018 thực hiện áp dụng hệ thống mục lục ngân sách mới

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, ngày 21 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, ngày 04/10/2017, Sở Tài chính có Công...

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm trong công tác khoá sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018

Thực hiện Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngày 29/12/2017 Sở Tài chính đã ban hành công văn số 2149/STC-QLNS hướng dẫn các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành...

Nhiều chính sách mới quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 1-2018

1.Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 nêu rõ, từ 1/1/2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75 % mức đóng BHXH hàng tháng.  2.Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL