Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

        Để Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ...

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân

Ngày 24-6-2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1382/TTCP-TD&XLĐT về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân.Các đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến ở tổ về Dự án Luật tiếp công...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL