Tuyên truyền phổ biến PL

Một số nội dung tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó: Về thu ngân sách nhà nước: Các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Báo cáo tài chính nhà nước sẽ công khai trên Internet từ năm 2018

Nhằm đáp ứng Luật kế toán, Luật ngân sách và Luật phí lệ phí đã được ban hành năm 2015,  Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Nghị định này quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Dự toán NSNN và phân bổ dự toán NSNN năm 2018 tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Dự toán NSNN và phân bổ dự toán NSNN năm 2018 tỉnh Bắc Giang, theo đó HĐND tỉnh đã thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 như sau: - Tổng...

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang. Theo đó quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Giang được phê chuẩn: - Tổng thu ngân sách địa...

Hội đồng nhấn dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kết luận số 17995/BTC-TTr ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị...

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 07 tháng 12 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm...

Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 17/11/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BXD Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)  Theo đó Định...

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC  ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công...

Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng việt năm 2018

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 4247/KH-UBND Về Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 nhằm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ người quyền...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL