Tuyên truyền phổ biến PL

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Ngày 19/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Theo đó nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương gồm: 1. Chi thường xuyên: a) Chi...

Quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Ngày 16/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó Nghị định qui định chi...

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

Ngày 06/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Theo đó, Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng...

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó nêu rõ: 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 01/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong đó có qui định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 5 tháng 10 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát...

Tăng hệ số điều chỉnh giá đất để thu đúng, thu đủ vào ngân sách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến chính sách thu tiền thuê...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quyết liệt để phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị...

Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2017/TT- BTC  quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Nội dung chính của Thông tư: I. Về chế độ báo cáo: 1. Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về...

Quy trình lập dự toán, lệnh chi tiền thuộc ngân sách địa phương áp dụng cho TABMIS

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành công văn số 15602/BTC-KBNN về việc Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP. Công văn này áp dụng cho Sở Tài chính, Phòng Tài chính, Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh, KBNN huyện và các đơn vị liên...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL