Tuyên truyền phổ biến PL

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2017/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Thông tư này quy định việc quản...

Mức chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/11/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó nguồn kinh phí nhằm đảm bảo thực hiện cuộc vận động...

Tổ chức phổ biến, quán triệt Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14

Thực hiện Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mục đích nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ,...

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và đánh giá phân loại CBCC và người lao động

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ,...

Chế độ cho thanh niên xung phong miền Nam

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miên Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975. Theo Nghị định, những người đáp ứng đủ các diều kiện theo luật...

Phương thức xác định thu, chi và mức độ tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 Bộ Tài chính Ban hành Thông tư số 90/2017/TT- BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Tại Điều 3 Thông tư quy định phương thức xác định thu, chi và mức độ tự chủ...

Quy định mới về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Ngày 18 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2017/TT-BTC Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. Thông tư này điều chỉnh đối với kinh phí để...

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp nhiều điểm mới

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài...

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3526/KH-UBND về thực hiện đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch nhằm mục tiêu: Cải cách...

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán Hành chính sự...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL