Tuyên truyền phổ biến PL

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 13/11/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và điều hành Ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang thay...

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/10/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017, thay thế Quyết định số 1867/QĐ-UBND...

Nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Ngày 10/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về  phiên họp thường kỳ tháng 9/2017. Tại Nghị quyết này có quy định nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2018: Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số...

Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đề ra những mục tiêu theo lộ trình 5 năm nhằm đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp...

Thời điểm chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính

Ngày 28/7/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Theo Thông tư, thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là ngày 05 của tháng...

Một số điểm cần lưu ý về thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC về việc Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Một số điểm cần lưu ý: Thống nhất giữa đối tượng thi chứng chỉ hành nghề kế toán viên...

Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều ban hành ngày 14/9/2017 thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP  ngày 22/10/2013.  Nghị định này...

Chế độ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 01/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, chương trình đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng...

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy

Ngày 09/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016. Theo đó, bổ sung thêm vào Danh mục giá tính lệ...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trước ngày 31/12/2017

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng chính phủ, ngay  từ đầu năm 2014 UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư trong tỉnh đã tập trung vào công tác quyết toán vốn đầu tư...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL