Tuyên truyền phổ biến PL

Hướng dẫn Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng từ ngân sách tỉnh năm 2017 theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 05/9/2017, Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-STC hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng từ ngân sách tỉnh năm 2017. Tuy nhiên sau khi đánh giá tình hình thực tiễn triển khai và ý kiến chỉ...

Các khẩu hiệu hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; 2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;...

Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về Tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. -...

Quy định về công tác luân chuyển cán bộ

Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán...

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành trước năm 2016 trong lĩnh vực tài chính – thuế còn hiệu lực

Hàng năm Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 04/KH-STC ngày 23/01/2017 về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017. Kết quả rà soát hiện có 89 văn...

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Theo Thông tư, số liệu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn...

Chế độ, phụ cấp cho người tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ

Ngày 18/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng...

Chính phủ vừa ban hành nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng; chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 14/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng; chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017, quy...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn...

Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của các cơ sở...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL