Tuyên truyền phổ biến PL

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính-Ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch...

Danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

Nhằm thống nhất quản lý danh mục hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, nghiên cứu. Ngày 31/72017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-UBND...

Ban hành văn bản hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. Để tổ...

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 27/7/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 về Thời điểm đánh giá, phân loại...

Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Ngày 26/7/2017, Chính phủ ra Nghị định số 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, thay thế Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013. Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức...

Hướng dẫn mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017...

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2017

Thực hiện Nghị định số 47/201/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã...

Bài tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh.​ Cứ hút mỗi điếu thuốc là tự mình làm mất đi 5,5 giây cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5-8 năm. Hút thuốc lá sẽ gây ra...

Danh sách người phát ngôn của Sở Tài chính Bắc Giang

Danh sách người phát ngôn của Sở Tài chính Bắc Giang: 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở. 2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở. (Công văn 416/STC-VP Về việc cung cấp danh sách người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL