Tuyên truyền phổ biến PL

08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày 09/11 hàng năm được chọn làm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc Ngày Pháp luật); lần đầu tiên kỷ niệm ngày này là năm 2013 (ngày 09/11/2013). Năm 2016, có 08 khẩu hiệu Ngày...

Hưởng ứng "Ngày pháp luật" năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 958/STP-PBGDPL ngày 07/10/2016 của Sở Tư pháp về việc thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2016....

Thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2016

Công văn thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2016 tải về

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

          Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; cùng ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2788/BTP-PBGDPL...

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 cần được gắn với việc tích cực phát huy giá...

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

        Để Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ...

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân

Ngày 24-6-2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1382/TTCP-TD&XLĐT về việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tiếp công dân.Các đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến ở tổ về Dự án Luật tiếp công...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL