Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 1591/STC-QLNS Sở Tài chính 14/09/2018 Về việc báo cáo bổ sung biểu mẫu nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018
2 1571/STC-QLNS Sở Tài chính 12/09/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021
3 1550/STC-ĐT Sở Tài chính 10/09/2018 Về việc khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư
4 1462/STC-QLNS Sở Tài chính 27/08/2018 Về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019
5 1432/STC-QLGCS Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc triển khai thực hiện quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh
6 1431/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2018 Về việc điều chỉnh thời gian tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
7 1417/STC-VP Sở Tài chính 20/08/2018 Về việc bồi dưỡng, tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn
8 1384/STC-QLNS Sở Tài chính 10/08/2018 Về việc  báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018 ,
9 1357/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc không tổ chức đón, tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành Tài chính (28/8)
10 1351/STC-THTK Sở Tài chính 07/08/2018 Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS
11 1336/STC-VP Sở Tài chính 08/08/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
12 1266/STC-HCSN Sở Tài chính 25/07/2018 Vê việc báo cáo việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các đề án, quy hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2014 - 2018
13 1062/STC-TCDN Sở Tài chính 25/06/2018 Về việc kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người lao động thiếu số theo Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14 199/QĐ-STC Sở Tài chính 30/05/2018 Về việc phê duyệt danh sách bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý
15 888/STC-VP Sở Tài chính 30/05/2018 Về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ.
16 879/STC-HCSN Sở Tài chính 28/05/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
17 709/STC-VP Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc nhắc nhở tham dự lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
18 706/STC-VP Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở Tài chính
19 705/STC-QLNS Sở Tài chính 04/05/2018 Về việc đôn đốc gửi báo cáo xây dựng KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND
20 680/STC-QLGCS Sở Tài chính 27/04/2018 Về việc rà soát lại danh mục, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng
21 636/STC-HCSN Sở Tài chính 20/04/2018 Về việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX
22 619/STC-NS Sở Tài chính 19/04/2018 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
23 611/STC-THTK Sở Tài chính 19/04/2018 Về việc rà soát, kê khai thông tin tài khoảng đăng nhập hệ thống TABMIS  
24 600/STC-TCDN Sở Tài chính 16/04/2018 Về việc thẩm định kế hoạch tưới, tiêu, kế hoạch tài chính năm 2018
25 595/STC-QLGCS Sở Tài chính 13/04/2018 Về việc thông báo tài sản không thuộc danh mục mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018
26 590/STC-TCDN Sở Tài chính 13/04/2018 Về việc tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại DNNN và vốn nhà nước tại DN
27 582/STC-HCSN Sở Tài chính 11/04/2018 Về việc Báo cáo đánh giá tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị SNCL
28 569/STC-TCDN Sở Tài chính 11/04/2018 Về việc Tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI trên địa bàn năm 2017
29 453/QĐ-UBND UBND Tỉnh 06/04/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, , UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
30 545/STC-HCSN Sở Tài chính 06/04/2018 Về việc điều tra vốn đầu tư phát triển

Trang