Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
1 97/STC-QLGCS Sở Tài chính 17/01/2018 V/v đăng ký nhu cầu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
2 64/STC-THTK Sở Tài chính 15/01/2018 V/v triển khai tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cập nhật Thông tư 107/2017/TT-BTC
3 02/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2018 V/V tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017; triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018
4 14/STC-QLNS Sở Tài chính 08/01/2018 V/v tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018
5 01/TB-STC Sở Tài chính 03/01/2018 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 01/2018
6 147/GM-STC Sở Tài chính 29/12/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 01/2018
7 2081/STC-HCSN Sở Tài chính 26/12/2017 V/V cấp kinh phí thực hiện NĐ 47/2017/NĐ-CP
8 2067/STC-VP Sở Tài chính 22/12/2017 Về việc báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Tài chính
9 355/QĐ-STC Sở Tài chính 26/12/2017 V/V khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2017
10 354/QĐ-STC Sở Tài chính 20/12/2017 V/V công nhận danh hiệu thi đua năm 2017
11 140/GM-STC Sở Tài chính 15/12/2017 Giấy mời tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
12 273 /TB-STC Sở Tài chính 15/12/2017 Thông báo Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2017
13 1984/STC-ĐT Sở Tài chính 11/12/2017 V/V tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB và quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
14 1983/STC-QLGCS Sở Tài chính 11/12/2017 V/V thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
15 1964/STC-HCSN Sở Tài chính 07/12/2017 Báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017
16 129/GM-STC Sở Tài chính 01/12/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017
17 1856/STC-VP Sở Tài chính 17/11/2017 V/v tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2017
18 301/BC-STC Sở Tài chính 17/11/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017
19 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tổ chức hội nghị làm việc với các ngành
20 1790/STC-THTK Sở Tài chính 09/11/2017 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
21 1774/STC-HCSN Sở Tài chính 08/11/2017 Về việc rà soát các đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
22 246/TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2017
23 245//TB-STC Sở Tài chính 02/11/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 11/2017
24 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017
25 1716/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/10/2017 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô hiện tại và cập nhật thông tin vào cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản
26 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017 V/V tổ chức giao ban khối tài chính quý III/2017
27 14065/BTC-QLCS Bộ Tài chính 19/10/2017 Về việc xử lý một số vẫn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
28 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban quý III/2017 khối kinh tế
29 1640/STC-ĐT Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc kiểm tra công tác quyết toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
30 1637/STC-HCSN Sở Tài chính 17/10/2017 Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP tháng 7, 8, 9, 10 năm 2017

Trang