1379/STC-HCSN

Về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 9 6, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 9 6, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn