1453/STC-QLNS

Về việc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 9 19, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 9 19, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn