1462/STC-QLNS

Về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 8 27, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 8 27, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn