1561/STC-HCSN

Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 10 6, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 10 6, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn