1571/STC-QLNS

Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 - 2021

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 9 12, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 9 12, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn