1575/STC-VP

Về việc đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 10 9, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 10 9, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn