206/TB-STC

Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 9/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 9 5, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 9 5, 2017
Loại Văn Bản: 
Thông báo