261/QĐ-STC

Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở Tài chính

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 9 19, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 9 19, 2017
Loại Văn Bản: 
Quyết định