99/GM-STC

Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 10 2, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 10 2, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời