Văn bản dự thảo - Xin ý kiến

Văn bản xin ý kiến

Tên văn bản Cơ quan BH Hạn xin ý kiến File gắn
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và KH tài chính - NSNN 03 tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 18/07/2017 đến 24/07/2017
Xin ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2016 Sở Tài chính Từ 11/07/2017 đến 18/07/2017
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh năm 2017 Sở Tài chính Từ 11/07/2017 đến 20/07/2017
Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2016 tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 29/06/2017 đến 04/07/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Sở Tài chính Từ 20/06/2017 đến 22/06/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính Từ 06/06/2017 đến 20/06/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhà nước giá trên địa bàn tỉnh (lần 1) Sở Tài chính Từ 05/05/2017 đến 10/05/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính Bắc Giang (lần 1) Sở Tài chính Từ 13/04/2017 đến 19/04/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Từ 05/04/2017 đến 20/04/2017
Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Băc Giang HĐND tỉnh Từ 05/04/2017 đến 15/04/2017
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định và Bảng giá nhà để tính lệ phí trước bạ Sở Tài chính Từ 28/02/2017 đến 05/03/2017
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định quản lý Nhà nước về thẩm định giá trên địa bàn tỉnh (lần 2) Sở Tài chính Từ 15/11/2016 đến 21/11/2016
Xin ý kiến tham gia dự thảo quy định Quản lý nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Tài chính Từ 18/10/2016 đến 25/10/2016
Xin ý kiến thảo luận dự toán NSNN năm 2017 trên cơ sở dự thảo Nghị Quyết phân cấp các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017 Sở Tài chính Từ 30/09/2016 đến 30/09/2016
Tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Tài chính Từ 23/09/2016 đến 30/09/2016

Trang