Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trích yếu: 

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thời gian: 
Thứ ba, Tháng 9 11, 2018 - 09