Bắc Giang tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 20/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND-TCD  về việc tăng cường trách nhiệm công tác tiếp công dân, giaie quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; các văn bản chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách.

Tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình KNTC của công dân trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh; tập trung giải quyết rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC….

Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, sở, ngành có liên quan để có phương án xử lý kịp thời các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải phân công ngay lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Giang và các cơ quan có liên quan đưa công dân trở về địa phương khi có phát sinh KNTC đông người ở tỉnh và Trung ương.

Giao Công an tỉnh và Công an thành phố Bắc Giang thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động ngăn chặn kịp thời và có biện pháp xử lý kiên quyết hành vi công dân tụ tập đông người, mang theo các biển hiệu diễu hành trái phép cũng như xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động gây rối, mất trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan đảng, chính quyền và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh./.

Công văn số 3633/UBND-TCD tải về

(Thu Trang)