Chi bộ Thanh tra sinh hoạt chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan

Thực hiện Công văn số: 01-CV/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Đảng uỷ Sở Tài chính về việc lịch phân công dự thảo luận, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2017;

Kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2017. Chi bộ Thanh tra sinh hoạt chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan.

Mở đầu buổi sinh hoạt đồng chí bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng để các đồng chí đảng viên thảo luận, có ý kiến.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp với chi bộ chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trong cơ quan cần cụ thể, chi tiết, nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, trưởng các phòng ban, đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động để tham mưu Giám đốc Sở ban hành và tổ chức thực hiện; đồng thời gắn trách nhiệm của Đảng uỷ, bí thư các chi bộ, đảng viên trong việc lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng của Sở.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề để giúp cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Sở đạt hiệu quả, đồng thời mỗi đảng viên trong chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của phòng chống tham nhũng, tự liên hệ với bản thân về trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công để góp phần vào việc chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng trong cơ quan nói chung và chi bộ nói riêng./.

                                                                                                      (Thanh Hà)