Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tải về

Kế hoạch thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 276/UBND-TCD ngày 24/01/2018...

Kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

Kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 tải về

Kế hoạch triển khai phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018"

Kế hoạch triển khai phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018" tải về

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 28/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tải về

Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2018

Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2018 tải về

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 tải về

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý ngân sách năm 2018

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý ngân sách năm 2018 tải về

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 tải về

Trang

Đăng kí nhận Chiến lược quy hoạch kế hoạch