Công bố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của 04 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Mai Sơn để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định xác định giá trị DN của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Ngạn để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về

Quyết định xác định giá trị DN Công tyTNHH MTV lâm nghiệp Yên Thế để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về

Quyết định xác định giá trị DN Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Nam để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về

Quyết định xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên tải về

(Đào Thị Nhung)