Công văn về việc Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn Sở Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công văn Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn Sở Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 tải về

Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 tải về

Dự thảo Báo cáo  của BCK Công đoàn Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội Công đoàn Sở Tài chính khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 tải về