Đảng - Đoàn thể

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Thanh tra Tài chính

Chiều nay,  ngày 08/5/2015 Chi bộ Thanh tra Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hường.Đến dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Thế Đán - Bí thư Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn...

Phát động thi đua Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Công văn số 30 -CV/ĐU của Đảng ủy Sở Tài chính ngày 25/4/2015 tải về

Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 12/9/2014 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 30/10/2014 của Đảng ủy Sở Tài chính về đại hội các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Sở...

Đại hội chi bộ Ngân sách - Tin học nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, Ngày 19/3/2015, chi bộ Ngân sách-Tin học tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Đán - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo...

Đại hội các chi bộ Tài chính Hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2017

Sáng nay, ngày 12/3/2015 Chi bộ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Bắc Giang) đã tổ chức Đại hội Chi bộ theo kế hoạch của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, đến dự và chỉ đạo Đại hội thay mặt Đảng ủy có đồng chí Phan Xuân...

Đại hội các chi bộ Thanh tra Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Tại Hội trường Sở Tài chính,  ngày 03 tháng 02 năm 2015 Chi bộ Thanh tra tài chính long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Xuân...

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở

         Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện quyết định số 955-QĐ/TU ngày 14/10/2014  của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc Tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc...

Về kiểm điểm tập thể, các nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở và đảng viên năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 30/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở và đảng viên hằng năm;Căn cứ Công văn số 531-CV/ĐU ngày 10/11/2014 của Đảng ủy Các cơ...

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 12/9/2014 Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh tới toàn thể cán bộ đảng viên về đại...

Triển khai cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 29/8/2014 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”.Ngày 02/10/2014, Đảng ủy Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 39-KH/ĐU về...

Trang

Đăng kí nhận Đảng - Đoàn thể