Đảng - Đoàn thể

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Ngày 22/8, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.              ...

Chỉ thị của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Ban chấp hành trung ương tải về

Tuyên truyền về Biển Đông và chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của...

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017

         Ngày 20/6/2014, Tại Hội trường Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017, với 100% đoàn viên chi đoàn có mặt. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Ban Thường...

Về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện NQTW 4 của tập thể Đảng uỷ Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 429-CV/ĐU ngày 28/11/2013 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên  năm 2013; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 22/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh...

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng

Trong các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nó vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, đồng thời, việc có...

Trang

Đăng kí nhận Đảng - Đoàn thể