Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh có ra thông báo về việc tuyển sinh:

1. Thông báo số 03/TB-TCT về việc Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018.

(Tải về)

2. Thông báo số 04/TB-TCT về việc Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (Hệ tập trung) khóa XIX.

(Tải về)

3. Thông báo số 05/TB-TCT về việc Tuyển sinh lớp hoàn chỉnh Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa VIII năm 2018.

(Tải về)

Đề nghị cán bộ công chức và người lao động thuộc Sở có nhu cầu, đăng ký với Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định./.

(Phan Xuân Văn)