Danh bạ điện tử

STT Họ tên Chức vụ Thư điện tử Phòng ban Điện thoại
1 Nguyễn Tiến Cơi Giám đốc coint_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3854726
2 Nguyễn Hoàng Phương Phó GĐ phuongnh_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3856392
3 Nguyễn Đình Hiếu Phó GĐ hieund_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3541468
4 Phan Xuân Văn Chánh văn phòng vanpx_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng 0204.3554567
5 Lê Na Phó Chánh văn phòng nal_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
6 Nguyễn Thị Huệ Phó Chánh văn phòng huent_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên tuyetnta_stc@bacgiang.gov.vn Tài chính Doanh nghiệp
8 Mai Thành Minh Chuyên viên minhmt_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
9 Lê Văn Sỹ Chuyên viên sylv_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
10 Nguyễn Thế Trung Chuyên viên trungnthe_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
11 Nguyễn Kim Oanh Khác oanhnk_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
12 Hà Thị Oanh Duyên Chuyên viên duyenhto_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
13 Nguyễn Thành Trung Trưởng phòng trungnt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
14 Tạ Tiến Nhã Phó trưởng phòng nhatt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
15 Hoàng Tiến Trọng Phó trưởng phòng tronght_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
16 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên dungnv_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
17 Lê Thu Hường Chuyên viên huonglt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
18 Hà Thị Thanh Huyền Chuyên viên huyenntt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
19 Vũ Hoài Anh Chuyên viên anhvh_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
20 Lê Bá Xuyên Trưởng phòng xuyenlb_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê 0204.3554381
21 Phạm Thị Quỳnh Chi Chuyên viên chiptq_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê
22 Nguyễn Đức Thắng Chuyên viên thangnd_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê
23 Nguyễn Thành Chi Chánh thanh tra chint_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
24 Nguyễn Bá Trọng Phó Chánh thanh tra trongnb_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
25 Nguyễn Ngọc Phương Phó Chánh thanh tra phuongnn_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
26 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Chánh thanh tra hantt_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
27 Trần Văn Hoà Chuyên viên hoatv_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
28 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên huongnt_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
29 Nguyễn Thị Ngọc Hương Chuyên viên huongntn_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
30 Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên trangntt_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính

Trang