Danh bạ điện tử

STT Họ tên Chức vụ Thư điện tử Phòng ban Điện thoại
1 Nguyễn Tiến Cơi Giám đốc coint_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3854726
2 Nguyễn Thế Đán Phó GĐ dannt_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3850510
3 Nguyễn Hoàng Phương Phó GĐ phuongnh_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3856392
4 Nguyễn Đình Hiếu Phó GĐ hieund_stc@bacgiang.gov.vn Lãnh đạo Sở 0204.3541468
5 Phan Xuân Văn Chánh văn phòng vanpx_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng 0204.3554567
6 Lê Na Phó Chánh văn phòng nal_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
7 Nguyễn Thị Huệ Phó Chánh văn phòng huent_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên tuyetnta_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
9 Vũ Xuân Lương Cán bộ luongvx_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
10 Mai Thành Minh Chuyên viên minhmt_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
11 Lê Văn Sỹ Chuyên viên sylv_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
12 Nguyễn Thế Trung Chuyên viên trungnthe_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
13 Nguyễn Kim Oanh Khác oanhnk_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
14 Hà Thị Oanh Duyên Chuyên viên duyenhto_stc@bacgiang.gov.vn Văn phòng
15 Nguyễn Thành Trung Trưởng phòng trungnt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
16 Tạ Tiến Nhã Phó trưởng phòng nhatt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
17 Hoàng Tiến Trọng Phó trưởng phòng tronght_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
18 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên dungnv_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
19 Lê Thu Hường Chuyên viên huonglt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
20 Hà Thị Thanh Huyền Chuyên viên huyenntt_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
21 Vũ Hoài Anh Chuyên viên anhvh_stc@bacgiang.gov.vn Quản lý Giá và Công sản
22 Lê Bá Xuyên Trưởng phòng xuyenlb_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê 0204.3554381
23 Phạm Thị Quỳnh Chi Chuyên viên chiptq_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê
24 Nguyễn Đức Thắng Chuyên viên thangnd_stc@bacgiang.gov.vn Tin học và Thống kê
25 Nguyễn Thành Chi Chánh thanh tra chint_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
26 Nguyễn Bá Trọng Phó Chánh thanh tra trongnb_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
27 Nguyễn Ngọc Phương Phó Chánh thanh tra phuongnn_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
28 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Chánh thanh tra hantt_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
29 Nguyễn Đức Phục Chuyên viên phucnd_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính
30 Trần Văn Hoà Chuyên viên hoatv_stc@bacgiang.gov.vn Thanh tra Tài chính

Trang