Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ tịch số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;

Ngày 27/12/2017, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính minh;

Mục đích nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc làm theo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cacvs cấp, các ngành lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2018.

Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch số 39-KH/TU tải về

 

(Phan Xuân Văn)