Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; Quyết định số 359/QĐ-STC ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017; ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang tại buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai công tác thanh tra 6 tháng đầu năm của Thanh tra Sở Tài chính theo  Quyết định số 359/QĐ-STC.

Ngày 19/7/2017 Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang đã ban hành quyết định số 198/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính. Theo đó Thanh tra Sở Tài chính bổ sung hai cuộc thanh tra ngân sách nhà nước tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên và xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, đồng thời điều chỉnh giảm cuộc thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch./.

(Thu Trang)