Phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

*) Mc tiêu chính:

- Giúp các ngành, các cấp chính quyền địa phương tăng cường năng lực quản lý dự án đầu tư XDCB có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và quyết toán dự án hoàn thành.

- Xây dựng đầu mối thống nhất quản lý, theo dõi trong suốt quá trình triển khai, thực hiện dự án và các công việc có liên quan giữa Ban quản lý dự án, cơ quan quản lý đầu tư và cơ quan quản lý tài chính.

- Nâng cao tính công khai, minh bạch, kịp thời trong công tác quản lý ngân sách dự án.

- Tổng hợp dữ liệu nhanh chóng về kế hoạch vốn, tình hình giải ngân vốn, tiến độ thực hiện, quyết toán dự án hoàn thành, dự toán chi phí quản lý dự án của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Quản lý, giám sát việc thực hiện nợ đọng trong XDCB. 

*) Lĩnh vc chuyên môn: Tài chính đầu tư

*) Thi gian thc hin: 2017

*) Phm vi d án: Các chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự toán, nguồn vốn đầu tư XDCB gồm: 230 xã phường thị trấn; 10 Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố; 11 BQLDA của huyện, 3 BQLDA của tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị dự toán cấp I của tỉnh.

*) Ngun vn: Ngân sách nhà nước.

*) Tình trng d án: Đang thực hiện 

 

Loại dự án: 
CNTT
Chủ đầu tư: 
Sở Tài chính Bắc Giang
Tổng mức đầu tư: 
2 847 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ sáu, Tháng 9 1, 2017 to Chủ nhật, Tháng 12 31, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện