Hồ sơ, trình tụ, thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ngày 09/4/2018  Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10/2018/TT- NHNN quy định  hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô, có hiệu lực  từ ngày 01/6/2018.

Theo đó, việc chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô được thực hiện dưới hình thức:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô gồm: Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; mức vốn điều lệ; nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động.

- Văn bản chấp thuận đối với các trường hợp: Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

Hồ sơ thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động gồm:

- Văn bản đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động.

- Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động.

- Phương án triển khai nội dung, phạm vi hoạt động, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung: mô tả nội dung, phạm vi hoạt động thay đổi, quy trình thực hiện, phân tích hiệu quả và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch triển khai thực hiện.

Để thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô hồ sơ đề nghị cần có:

- Văn bản đề nghị chấp thuận tăng mức vốn điều lệ theo quy định.

- Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc tăng mức vốn điều lệ.

- Quyết định của chủ sở hữu hoặc văn bản của thành viên góp vốn thông qua việc tăng mức vốn điều lệ của tổ chúc tài chính vi mô.

Trường hợp tăng vốn điều lệ do chu sở hữu, thành viên góp vốn cấp thêm, ngài các thành phần hố sơ quy định trên, tổ chức tài chính vi mô bổ sung các tài liệu:

- Văn bản của chủ sở hữu, thành viên góp vốn cam kết cấp vốn.

- Văn bản xác nhận của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước về số vốn điều lệ tăng thêm đã gửi vào tài khoản phong tỏa.

Trường hợp tăng vốn điều lệ do thành viên góp vốn mới góp vốn, ngoài các thành phần hồ sơ quy định trên, phải bổ sung hồ sơ thành viên góp vốn mới của tổ chức tài chính vi mô như hồ sơ đối với thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư 10/2018/TT-NHNN tải về

(Nguyễn Thị Bích Ngọc)