Chi hội nghị

Họ tên: 
Vũ Thị Ly
Email: 
duongngocmaichi@gmail.com
Địa chỉ: 
TT Neo, Yên Dũng, Bắc Giang
Câu hỏi: 

Theo khoản 2 điều 4 thông tư 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tac phí, chế độ chi hội nghị có nêu.

" - Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 60.000 đồng/ngày/người.

Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước nêu trên là căn cứ để thực hiện hỗ trợ theo hình thức khoán bằng tiền cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp nếu phải tổ chức nấu ăn tập trung, mức khoán nêu trên không đủ chi phí, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước cao hơn mức khoán bằng tiền, nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên; đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị và được phép chi bù thêm phần chênh lệch (giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đại biểu thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và đại biểu từ các doanh nghiệp)."

Vậy phần chênh lệch giữa chi cấp tiền và chi nấu ăn tập trung có phải ra quyết định hỗ trợ hay không? Nếu ra quyết định hỗ trợ thì phần chênh lệch đó có phải xuất hóa đơn không?

Phản hồi: 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị quyết định mức hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đơn vị cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn theo mức chi tiền ăn thực tế. Đơn vị chủ trì hội nghị có trách nhiệm thanh toán tiền ăn theo hóa đơn của đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước.

Vậy, Sở Tài chính có ý kiến trả lời câu hỏi của bà Vũ Thị Ly, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang./.

(Phan Thị Phương Thảo)