Kinh phí hoạt động đài truyền thanh xã, phường, thị trấn

Họ tên: 
Ma Văn Tuân
Email: 
vantuansaly@gmail.com
Địa chỉ: 
UBND xã Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang
Câu hỏi: 

Hiện tôi đang làm cán bộ đài truyền thanh xã Sa Lý: Theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang, Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang thì đài miền núi chúng tôi được 75 triệu đồng; nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn nội dung chi, kế toán xã tôi muốn sử dụng nguồn vốn này để mua sắm, loa, âm li cho Nhà văn hóa các thôn như vậy đúng không? Rất mong nhận được phản hồi của Sở tài chính. Xin trân trọng cảm ơn.

Phản hồi: 

Sở Tài chính trả lời câu hỏi của ông Ma Văn Tuân như sau:

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang, Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang. Trong đó Đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):

+ Các xã trung du: 50 triệu đồng/xã/năm;

+ Các xã miền núi: 60 triệu đồng/xã/năm;

+ Các xã vùng cao: 75 triệu đồng/xã/năm.

Số kinh phí trên để các xã sử dụng duy trì hoạt động thường xuyên của Đài truyền thanh nội dung bao gồm:  

- Chi phụ cấp, tiền công cho cán bộ hợp đồng;

- Chi nhuận bút, thù lao;

- Vật tư văn phòng, dịch vụ công, thông tin liên lạc, công tác phí …;

- Tiền duy tu bảo dưỡng kỹ thuật;

- Sửa chữa thường xuyên của đài.

(Ngô Văn Chương)