Thẩm định giá

Họ tên: 
Nguyễn Thị Nhung
Email: 
Nhung880@gmail.com
Địa chỉ: 
Bệnh viện Tâm Thần Bắc Giang
Câu hỏi: 

Theo Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Khoản 1 Điều 1 Quyết định này quy định một số nội dung về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đối với tài sản hàng hóa, dịch vụ được mua, bán, đi thuê, cho thuê phải thẩm định giá (trừ các nhóm tài sản là vật liệu xây dựng); phân cấp thẩm quyền về thẩm định giá; trách nhiệm, quyền hạn thẩm định giá của các cơ quan nhà nước, Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước.
- Điểm d, khoản 3 điều 3 Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện thẩm định đối với các trường hợp: Tài sản có giá trị đơn chiếc từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Lô tài sản của một lần mua có tổng trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.
Xin hỏi đơn vị tôi mua hiện vật (sữa) cấp bồi dưỡng hiện vật cán bộ viên chức trong đơn vị có giá trị lô hàng trên 20 triệu đồng thì có phải thẩm định giá không?

Phản hồi: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 803/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, quy định phạm vi điều chỉnh: "quy định một số nội dung về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đối với tài sản hàng hóa, dịch vụ được mua, bán, đi thuê, cho thuê phải thẩm định giá (trừ các nhóm tài sản là vật liệu xây dựng); phân cấp thẩm quyền về thẩm định giá; trách nhiệm, quyền hạn thẩm định giá của các cơ quan nhà nước, Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước"

Tại Điểm d, khoản 3 điều 3 Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện thẩm định đối với các trường hợp: Tài sản có giá trị đơn chiếc từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Lô tài sản của một lần mua có tổng trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Như vậy, đối với mặt hàng là sữa cấp bồi dưỡng hiện vật cán bộ viên chức trong đơn vị có giá trị lô hàng trên 20 triệu đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 803/2017/QĐ-UBND, phải thực hiện thẩm định giá Nhà nước.

(Nguyễn Thành Trung)