Trả lời ý kiến cử tri huyện Tân Yên

Câu hỏi: 

Cử tri huyện Tân Yên phản ánh: Tiền chi cho hoạt động của khu dân cư 3 triệu đồng/thôn/năm là thấp. Các thôn được hưởng như nhau là chưa công bằng, đề nghị tăng mức hỗ trợ theo tiêu chí phân loại thôn, tránh hình thức cào bằng.

Phản hồi: 

Tại khoản 10 Điều 5 Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: 3 triệu đồng - 5 triệu đồng/năm/khu dân cư; riêng đối với khu dân cư thuộc xã đặc biệt khó khăn hỗ trợ 5 triệu đồng - 7 triệu đồng/năm/khu dân cư.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tỉnh Bắc Giang, ngân sách tỉnh đã bố trí trong dự toán ngân sách các xã, phường, thị trấn năm 2017: 3 triệu đồng/năm/khu dân cư và 5 triệu đồng/năm/khu dân cư thuộc xã vùng khó khăn để thực hiện kinh phí "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Thu Hằng)