Trả lời ý kiến cử tri thành phố Bắc Giang

Câu hỏi: 

Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:

2.1. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã 02 triệu đồng/năm và Ban Công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố 03 triệu đồng/năm, không đảm bảo tổ chức các hoạt động, đề nghị xem xét nâng lên 5 triệu đồng/năm.

2.2. Đề nghị xem xét bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho MTTQ các xã, phường, thị trấn theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Phản hồi: 

2.1.1. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang, dự toán năm 2017 ngân sách tỉnh đã bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn mức 2 triệu đồng/xã/năm để thực hiện kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã.

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân quy định kinh phí của Ban thanh tra nhân dân cấp xã đảm bảo tối thiểu 5 triệu đồng/xã/năm và được áp dụng từ tháng 15/8/2017. Sở Tài chính đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung số kinh phí tăng thêm (phần chênh lệch giữa Thông tư số 63/2017/TT-BTC và Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND) của 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12) năm 2017 cho các xã, phường, thị trấn năm 2017, số tiền 230 triệu đồng (Công văn số 1053/STC-NS ngày 07/7/2017 của Sở Tài chính). 

2.1.2. Đối với Ban Công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố:  Đã trả lời ở câu 2

2.2. Đối với kinh phí hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho MTTQ các xã, phường, thị trấn: Kinh phí hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho MTTQ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Do đó, kinh phí hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho MTTQ các xã, phường, thị trấn do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo. Đối với cấp tỉnh, năm 2017 ngân sách cấp tỉnh bố trí kinh phí cho MTTQ tỉnh 250 triệu đồng để thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Hàng năm căn cứ chương trình hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm kế hoạch, chế độ chi tiêu hiện hành và quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang, khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc (bao gồm cả hỗ trợ hoạt động của Ban công tác MTTQ ở thôn, tổ dân phố): 12 triệu đồng/xã/năm.

(Thu Hằng)