Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Ý kiến của tập thể xã viên hợp tác xã (HTX) dịch vụ tiêu thụ điện năng xã Đại Hóa - Tân Yên

Câu hỏi: 

“Cuối năm 2011, BQLDA tỉnh xây dựng lưới điện cho HTX đạt 55%, để hoàn thành lưới điện, HTX đã huy động nguồn vốn đóng góp của xã viên và vay các nguồn khác. Đến tháng 6/2013, HTX được Sở Tài chính thiết lập hồ sơ ký hợp đồng vay vốn. Tháng 12/2014, HTX tiếp tục huy động nguồn vốn để ký quỹ với Sở Tài chính. Tháng 5/2016, HTX hoàn tất việc chuyển giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Tuy nhiên đến nay HTX vẫn chưa được Sở Tài chính thanh lý hợp đồng vay vốn. HTX đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để HTX thanh toán công nợ trước khi tuyên bố giải thể.”

Phản hồi: 

Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được triển khai thực hiện tại 62 xã (trong đó 35 xã tham gia dự án REII gốc và 27 xã tham gia dự án REII mở rộng). Nguồn vốn đầu tư Dự án chủ yếu vay từ WB do Bộ Tài chính cho tỉnh vay lại và bắt đầu phải trả nợ cho Bộ Tài chính từ ngày 15/10/2013 (đối với Dự án gốc) và từ ngày15/10/2016 (đối với Dự án mở rộng).

HTX dịch vụ tiêu thụ điện Đại Hóa, huyện Tân Yên (sau đây gọi tắt là HTX) thực hiện nhận bàn giao lưới điện từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang (đơn vị chủ đầu tư thực hiện Dự án REII) để kinh doanh dịch vụ bán lẻ điện từ ngày 15/02/2012. Trong quá trình hoạt động vận hành, kinh doanh dịch vụ bán lẻ điện, HTX hoạt động chưa hiệu quả, không thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định nên không đảm bảo nguồn tích lũy để trả nợ vốn vay WB cho Bộ Tài chính. Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 17/5/2016 HTX đã thực hiện bàn giao lưới điện đầu tư từ Dự án cho Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp nhận, quản lý theo quy định. Tại thời điểm bàn giao tình hình công nợ của HTX như sau:

- Nguyên giá tài sản HTX nhận bàn giao từ Ban QLDA ĐTXD tỉnh: 4.456.656.616 đồng, trong đó: nguồn (giá trị) vốn vay WB: 3.972.984.039 đồng; nguồn ngân sách tỉnh: 483.672.577 đồng.

- Giá trị nhận nợ của ngành điện tại thời điểm bàn giao: 2.548.230.783 đồng, trong đó: nguồn vốn vay WB: 2.271.676.079 đồng; nguồn ngân sách tỉnh: 276.554.704 đồng.

- Giá trị vốn vay WB ngành điện không tiếp nhận: 1.701.307.960 đồng.

- Số nợ gốc HTX đã trả đến thời điểm bàn giao: 278.108.000 đồng.

- Số tiền ký quỹ còn lại: 103.235.529 đồng (Số tiền ký quỹ 10%: 400.000.000 đồng; Số đã trích trả nợ gốc, lãi năm 2016 do HTX không thực hiện  trả nợ: 296.764.471 đồng).

Theo quy định tại điểm 2, mục III, Phương án thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án REII trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, khi bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý các HTX “phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số nợ gốc, lãi chưa trả và phần khấu hao tài sản còn lại của công trình từ khi nhận bàn giao (từ Ban QLDA ĐTXD tỉnh) đưa vào khai thác sử dụng đến thời điểm thu hồi (bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang), nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đối với HTX dịch vụ tiêu thụ điện năng xã Đại Hóa, tại thời điểm bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Bắc Giang quản lý (ngày 17/5/2016), HTX không thực hiện trả nợ gốc, lãi vốn vay WB của kỳ hạn trả nợ năm 2016 (kỳ hạn trả nợ đầu tiên theo hợp đồng tín dụng đã ký) nên ngày 15/10/2016 Sở Tài chính đã thực hiện trích từ tài khoản ký quỹ của HTX số tiền 296.764.471 đồng để trả nợ (nợ gốc: 278.108.000 đồng; nợ lãi: 18.656.471 đồng), nên số tiền kỹ quỹ còn lại của HTX là 103.235.529 đồng.

Như vậy, đến thời điểm bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang quản lý HTX mới thực hiện xong trả nợ kỳ hạn của năm 2016 theo HĐTD đã ký với Sở Tài chính với số nợ gốc phải trả là 278.108.000 đồng. Trong khi đó, số khấu hao thuộc trách nhiệm trả nợ của HTX theo mức 6,67% (tương ứng thời gian khấu hao 15 năm) là 1.134.205.306 đồng, sau khi trừ đi số nợ gốc đã trả là 278.108.000 đồng, số còn lại thuộc trách nhiệm trả của HTX là 856.097.306 đồng.

Chính vì vậy, khi HTX chưa thực hiện thanh toán xong số khấu hao phải trả và Bộ Tài chính chưa cho ý kiến xử lý về số nợ khấu hao ngành điện không tiếp nhận thuộc nguồn vốn vay WB của 45 HTX đã bàn giao trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài chính chưa thể thanh lý hợp đồng tín dụng vay lại đã ký với HTX và tất toán tài khoản ký quỹ với với HTX tiêu thụ điện năng xã Đại Hóa được.

(Nguyễn Thế Trung)