Hội nghị phổ biến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng ngày 20/12/2017, Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 107 của Bộ Tài Chính.

Hội nghị đã giới thiệu về Thông tư hướng dẫn hợp nhất Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên; giới thiệu về Báo cáo Tài chính Nhà nước và một số chỉ tiêu trên Báo cáo Tài chính Nhà nước; phổ biến nội dung Thông tư 107của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư 107 hướng dẫn cụ thể về các vấn đề - như: hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư áp dụng từ ngày 01/01/2018; do đó, các đơn vị thực hiện việc chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới  theo Công văn số 16098 của Bộ Tài chính./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Đình Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính -  phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thạc sỹ Toán Thị Ngoan - Trưởng phòng chế độ kế toán nhà nước - Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán- Bộ Tài chính - Giảng viên tại Hội nghị

(Nguyễn Thị Ngọc Hân)