Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc.

Để có cơ sở xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương thực hiện mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 10/8/2018, Sở Tài chính có Công văn số 1384/STC-QLNS về việc báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở, trong đó có lưu ý một số nội dung như: Xác định đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc được điều chỉnh mức lương cơ sở và căn cứ xác định biên chế được cấp có thẩm quyền giao; Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng; Xác định nguồn kinh phí thực hiện. Ngoài ra Công văn số 1384/STC-QLNS lưu ý trong khi chờ cấp có thẩm quyền thẩm định và bổ sung kinh phí, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách dưới chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2018 đã được giao, các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2018 (nếu có) và nguồn được để lại để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định năm 2018. Riêng ngân sách cấp huyện, cấp xã còn phải sử dụng 50% tăng thu ngân sách cấp mình (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2017 so dự toán tỉnh giao năm 2017 để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo chế độ quy định.

Nội dung chi tiết theo công văn số 1384/STC-QLNS và tệp biểu mẫu đính kèm.

(Thu Hằng)